Hotărârea nr. 178/2020

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru stabilirea unui sediu secundar şi punct de lucru birou fără trafic (dezvoltare softwarare) al firmei S.C. EXTENDET STUDIO S.R.L. în imobilul situat, în Braşov, str. Oltului, nr. 8, sc. A, ap. 22.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 178
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru stabilirea unui sediu secundar şi punct de lucru birou fără trafic (dezvoltare softwarare) al firmei S.C. EXTENDET STUDIO S.R.L. în imobilul situat, în Braşov, str. Oltului, nr. 8, sc. A, ap. 22;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 13.859 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care s-a propus acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru stabilirea unui sediu secundar şi punct de lucru birou fără trafic (dezvoltare softwarare) al firmei S.C. EXTENDET STUDIO S.R.L. în imobilul situat, în Braşov, str. Oltului, nr. 8, sc. A, ap. 22;
Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul local al Municipiului Braşov este de acord cu stabilirea unui sediu secundar şi punct de lucru birou fără trafic (dezvoltare softwarare) al firmei S.C. EXTENDET STUDIO S.R.L. în imobilul situat, în Braşov, str. Oltului, nr. 8, sc. A, ap. 22.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.