Hotărârea nr. 177/2020

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, apartamente, str. Traian Grozăvescu nr. 9 Braşov”, iniţiat de S.C. COSMOPOLIT CANTACUZINO S.R.L.
 
HOTĂRÂREA Nr. 177
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, apartamente, str. Traian Grozăvescu nr. 9 Braşov, iniţiat de S.C. COSMOPOLIT CANTACUZINO S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 11.812 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial  din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, apartamente, str. Traian Grozăvescu nr. 9 Braşov”, ca urmare a solicitării înregistrată la Primăria Municipiului Braşov, înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane şi a Certificatului de Urbanism nr. 1882 din 18.06.2019;
Având în vedere prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi ale cap.VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism privind P.U.D. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, apartamente, str. Traian Grozăvescu nr. 9, Braşov”, identificat prin C.F. nr. 105156, nr. cad. 105156, C.F. nr. 105156-C1-U1, nr. cad. 105156-C1-U1, C.F. nr. 105156-C1-U2, nr. cad. 105156-C1-U2, C.F. nr. 121788, nr. top. 5925/1/1, C.F. nr. 129986, nr. cad. 129986, 129986-C1, C.F. nr. 129987, nr. cad. 129987, iniţiat de      S.C. COSMOPOLIT CANTACUZINO S.R.L., conform Certificatului de Urbanism nr. 1882 din 18.06.2019.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.