Hotărârea nr. 176/2020

Schimbarea denumirii perechii de staţii publice ale mijloacelor de transport în comun amenajate pe str. 13 Decembrie din “Liceul Tractorul“ în “Colegiul Nicolae Titulescu“.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 176
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: schimbarea denumirii perechii de staţii publice ale mijloacelor de transport în comun amenajate pe str. 13 Decembrie din “Liceul Tractorul“ în “Colegiul Nicolae Titulescu“;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 18.173 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune schimbarea denumirii perechii de staţii publice ale mijloacelor de transport în comun amenajate pe str. 13 Decembrie din “Liceul Tractorul“ în “Colegiul Nicolae Titulescu“;
Având în vedere prevederile art. 2, litera d) din O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri unor staţii ale mijloacelor de transport în comun, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii perechii de staţii publice ale mijloacelor de transport în comun amenajate pe str. 13 Decembrie din “Liceul Tractorul“ în “Colegiul Nicolae Titulescu“.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.