Hotărârea nr. 175/2020

Prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.D. - Construire imobile locuinţe colective şi creare drum de acces, în Brașov, str. Horia nr. 53”, beneficiari Hârceagă Traian, Hârceagă Georgeta, Pop Septimiu, Pop Lucreţia, Pop Diana - Elena, Pop Mircea-Virgil.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 175
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.D. - Construire imobile locuinţe colective şi creare drum de acces, în Brașov, str. Horia nr. 53, beneficiari Hârceagă Traian, Hârceagă Georgeta, Pop Septimiu, Pop Lucreţia, Pop Diana - Elena, Pop Mircea-Virgil;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 28.329 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.D. - Construire imobile locuinţe colective şi creare drum de acces, în Brașov, str. Horia nr. 53, beneficiari Hârceagă Traian, Hârceagă Georgeta, Pop Septimiu, Pop Lucreţia, Pop Diana - Elena, Pop Mircea-Virgil;
Văzând adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; adresa nr. 12993/17.02.2020, a Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Braşov;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.D. - Construire imobile locuinţe colective şi creare drum de acces, în Brașov, str. Horia nr. 53, beneficiari Hârceagă Traian, Hârceagă Georgeta, Pop Septimiu, Pop Lucreţia, Pop Diana - Elena, Pop Mircea-Virgil, cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate iniţial.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.