Hotărârea nr. 172/2020

Documentaţia de urbanism “P.U.Z. Zona str. Carierei, Braşov”, beneficiar S.C. Bogdan Invest S.R.L.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 172
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: documentaţia de urbanism “P.U.Z. Zona str. Carierei, Braşov”, beneficiar S.C. Bogdan Invest S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 14.092 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. Zona str. Carierei, Braşov, beneficiar S.C. Bogdan Invest S.R.L.;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 106 din data de 19.12.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.Z. Zona str. Carierei, Braşov”;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 6.964/2020, întocmit de Direcţia Arhitect Şef, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. Zona str. Carierei, Braşov”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 136, alin. (3),  alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 155, alin. (5), lit. f), art. 196, alin. (1),   lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.Z. Zona str. Carierei, Braşov, beneficiar S.C. Bogdan Invest S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.