Hotărârea nr. 17/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.01.2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 17
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.01.2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 243 din 20.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.01.2020;
Având în vedere dispozițiile art. 11 și art. 38, alin (3) lit.e) din Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; ale H.G. nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020, precum și prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La stabilirea salariilor de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile din Anexa 1 nu se iau în calcul coeficienții prevăzuți în anexă.
Salariile de bază pentru gradațiile de vechime de la 1 - 5 ale funcțiilor de execuție se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, în condițiile și cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 3. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.
 
 
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 556 din 30.08.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Anexe

  • anexa HCL salarii 2020.pdf