Hotărârea nr. 168/2020

Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1/2756/14.01.2019 a unui număr de 6 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa Şos. Naţională nr. 5, Timişul de Sus - Gaiser, loc. Predeal, jud. Braşov, către UPRUC POL S.A., pentru HOTELUL HART.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 168
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1/2756/14.01.2019 a unui număr de 6 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa Şos. Naţională nr. 5, Timişul de Sus - Gaiser, loc. Predeal, jud. Braşov, către UPRUC POL S.A., pentru HOTELUL HART;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 26.787 din 09.03.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1/2756/14.01.2019 a unui număr de 6 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa Şos. Naţională nr. 5, Timişul de Sus - Gaiser, loc. Predeal, jud. Braşov, către UPRUC POL S.A., pentru HOTELUL HART;
Văzând și adresa nr. 21.809/26.02.2020 prin care această societate solicită aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere.
Având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de parcare din Municipiul Brașov, aprobat prin H.C.L. nr. 251/2005, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de închiriere nr. 1/2756/14.01.2019 a unui număr de 6 locuri de parcare aferente Hotelului Hart, încheiat între Municipiul Braşov şi UPRUC POL S.A. pe o perioadă de 5 (cinci) ani, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA.pdf