Hotărârea nr. 166/2020

Modificarea H.C.L. nr. 927/2006 republicată, privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 166
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 927/2006 republicată, privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.245 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 927/2006 republicată, prin care s-a aprobat regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile art. 24 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi prevederile art. 7 şi 8 din O.G.     nr. 71/2002;
Văzând şi prevederile Codului Fiscal, coroborat cu prevederile Codului de procedură fiscală, precum şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 251/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 927 din 20 decembrie 2006, republicată, după cum urmează:
 
a) Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1.
(1) Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii şi folosirii sunt cele situate în parcările de reşedinţă, amenajate de Primăria Municipiului Braşov, în conformitate cu prevederile „Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Braşov” aprobat prin H.C.L. nr. 251/2005 republicată şi prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari.
(2) În Municipiul Braşov distanţa de 30 de metri de la frontul imobilelor utilizate de locatari poate fi depăşită în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare a parcării.
(3) Taxele practicate pentru folosinţa parcării precum şi modalităţile de plată sunt cele prevăzute de prevederile Codului fiscal, coroborat cu Codul de procedură fiscală precum şi H.G. nr. 955/2004.”
 
b) Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 8
(1) Abonamentele de reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare 24 de ore/zi. Acestea se vor elibera de gestionarul parcării, respectiv, Primăria Municipiului Braşov, pe o perioadă de 5 ani.
(2) Plata abonamentului se va face fracţionat pe fiecare an calendaristic, la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov, în termenul prevăzut de prevederile Codului Fiscal și a Codului de procedură fiscală.
Pentru primul an, plata se va face în termen de 30 zile de la data atribuirii locului de parcare.
 
  • Concomitent cu efectuarea plăţii Direcţia Fiscală Braşov va elibera titularului abonamentului o vignetă valabilă pe perioada anuală achitată.
Modelul vignetei este cel prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
  • Vignetele vor fi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru identificare în caz de control.
(5) Neexpunerea vignetei la loc vizibil în autovehicul se sancţionează conform prevederilor art. 35 din prezentul Regulament.
(6) În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu achită în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare taxa aferentă, va pierde locul de parcare atribuit, care va putea fi reatribuit altor solicitanţi.
(7) Beneficiarii locurilor de parcare pot achita şi integral în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului, contravaloarea taxei de parcare.”
 
c)Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
“Art. 10.
În baza abonamentului de parcare încheiat în urma atribuirii locului de parcare, Direcţia Fiscală Braşov va emite decizii anuale de impunere pe perioada de valabilitate a abonamentului.
(2) În caz de neachitare a obligaţiilor reprezentate de plata taxei de parcare, în vederea încasării acestor sume, Direcţia Fiscală Braşov va întreprinde măsuri de executare silită.
(3) Taxele de parcare aferente locurilor de parcare din parcările de reşedinţă reprezintă obligaţii fiscale ale contribuabilului, acestora fiindu-le aplicabile prevederile  Codului de Procedură Fiscală.
(4) Neplata taxei de parcare în termenul prevăzut de prezentul Regulament, atrage plata de accesorii conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală, aplicabile taxelor locale.
(5) Deţinătorii de abonamente de parcare de reşedinţă a căror valabilitate expiră la data de 31.12.2013 pot solicita menţinerea locului de parcare atribuit prin licitaţie, pe bază de abonament, în condiţiile prezentului Regulament.
(6) Pensionarii, posesori de autovehicule, cu o pensie cumulată (soţ + soţie) sub salariul minim pe economie, pot beneficia de o reducere cu 50 % a taxei de parcare aprobată de Consiliul Local al Municipiului Braşov. Diferenţa dintre taxa licitată de beneficiari şi taxa de bază se va achita integral.”
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi din Regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în Municipiul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 927 din 20 decembrie 2006, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 927/2006, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în Municipiul Brașov, astfel modificată și completată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, Direcția Fiscală Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 927 din data de  20  decembrie 2006
Republicată conform H.C.L. nr. 572/2008; H.C.L. nr. 540/2009; H.C.L. nr. 427/2013
H.C.L. nr. 655/2014 şi conform H.C.L. nr. 166 din 27 martie 2020
 
 
 
 
 
Obiect: aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.245 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 927/2006 republicată, prin care s-a aprobat regulamentul de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile art. 24 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi prevederile art. 7 şi 8 din O.G.     nr. 71/2002;
Văzând şi prevederile Codului Fiscal, coroborat cu prevederile Codului de procedură fiscală, precum şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 251/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.