Hotărârea nr. 165/2020

Aprobarea Studiilor de soluție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice“.

 

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 165
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Studiilor de soluție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice“;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.228 din 18.03.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Studiilor de soluție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Studiile de soluție și indicatorii tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice“, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA.pdf