Hotărârea nr. 163/2020

Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. RATBV S.A., societate cu capital integral Municipiul Brașov, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
HOTĂRÂREA Nr. 163
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. RATBV S.A., societate cu capital integral Municipiul Brașov, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al S.C. RATBV S.A., prin care se propune aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. RATBV S.A., societate cu capital integral Municipiul Brașov, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Luând în considerare amendamentul formulat în cadrul Comisiei de specialitate nr. 5 în sensul menționării ”capital integral Municipiul Brașov”, în loc de ”capital integral de stat”, care a fost votat în unanimitate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cele ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, precum şi ale H.C.L. nr. 393/2016, republicată, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate comercială pe acţiuni cu denumirea „RATBV S.A.”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale S.C. RATBV S.A., conform Anexelor nr. 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • stat de functii RATBV.pdf
  • organigrama RATBV.pdf