Hotărârea nr. 162/2020

Aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 162
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 1.239 din 18 martie 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5, alin. 1, lit. a), art. 67, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 273/2006 republicată, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (3), lit. f), alin. (7), lit. e), lit. f), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă cuantumul contribuțiilor pentru pregătire sportivă -veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, astfel: 
 
a) Contribuție pregătire sportivă secția de handbal -junioare V, IV și III               - suma de 100 lei/lună
b) Contribuție pregătire sportivă secția de hochei -inițiere, până la juniori U14     - suma de 100 lei/lună
c) Contribuție pregătire sportivă secția de polo
             La copii sub 6 ani - inițiere                                                                 - suma de 250 lei/ lună
             La copii între 6 și 12 ani - inițiere                                                       - suma de 200 lei/lună
             La copii învățare și perfecționare                                                        - suma de 150 lei/lună
             La copii- performanță                                                                        - suma de 100 lei/lună
             La juniori III                                                                                     - suma de   75 lei/lună
             La juniorii II                                                                                     - suma de   50 lei/ lună
             La juniori I                                                                                       - suma de   50 lei/lună
d) Contribuție pregătire sportivă secția de schi -inițiere, până la juniori U16       - suma de 150 lei/lună
e) Contribuție pregătire sportivă secția de natație- inițiere, copii și cadeți           - suma de 150 lei/lună
f) Contribuție pregătire sportivă secția de fotbal- inițiere, până la U14               - suma de  70 lei/lună
g) Contribuție pregătire sportivă secția de scrimă-inițiere, juniori,
    cadeți, speranțe                                                                                        - suma de 100 lei/lună
h) Contribuție pregătire sportivă secția de patinaj viteză- inițiere, copii,
     până la Juniori B                                                                                      - suma de 100 lei/lună
i) Contribuție pregătire sportivă secția de patinaj artistic
             Inițiere                                                                                           - suma de 200 lei/lună
             Perfecționare                                                                                  - suma de 100 lei/lună
             Performanță                                                                                   - suma de 300 lei/lună
 
 
Art. 2. În situația în care în cadrul clubului sunt legitimați 2 sau mai mulți copii din cadrul aceleiași familii, începând cu cel de al doilea copil se va achita doar jumătate (50%) din contribuția lunară  aferentă sportului practicat.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire prezenta hotărâre.