Hotărârea nr. 161/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Construire Minicomplex Sportiv Brașov” Parcul Tractorul (construcții noi și extinderi).
 
HOTĂRÂREA Nr. 161
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Construire Minicomplex Sportiv Brașov” Parcul Tractorul (construcții noi și extinderi);
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator,
Având în vedere, Raportul de specialitate al Direcției Administrare Infrastructura Sportivă, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii:”Construire Minicomplex Sportiv Brașov” Parcul Tractorul (construcții noi și extinderi);
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiții ”Construire Minicomplex Sportiv Brașov” Parcul Tractorul (construcții noi și extinderi) după cum urmează:
- valoare totală: - 57.954.569.57 lei inclusiv TVA
- din care C+M: - 39.993.430,79 lei inclusiv TVA
H-MAX LA CORNIȘA (Patinoar) - 6.05 m
H-MAX LA CORNIȘA (Bazin de înot) - 3.30 m
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ  (subsol) - 5652.85 m.p.
TOTAL SUPRAFAȚĂ UTILĂ (sălile de sport - parter) - 3420.60 m.p.
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL (parterul înalt) - 3641 m.p.
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ - 3641 m.p.
Procent de ocupare al terenului admis în C.U. (P.O.T.) - 30 %
Coeficient de utilizare al terenului admis în C.U. (C.U.T.) - 0.3
Procent de ocupare al terenului propus (P.O.T.) - 30 %
Coeficient de utilizare al terenului propus (C.U.T.) - 0.3
Categoria de importanță:  ”C”  
Clasa de importanță:  III
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa Deviz general.pdf