Hotărârea nr. 160/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Modernizare Complex Sportiv Stadionul Carpați”.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 160
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Modernizare Complex Sportiv Stadionul Carpați;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare al  Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator,
Având în vedere, Raportul de specialitate al Direcției Administrare Infrastructura Sportivă, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Modernizare Complex Sportiv Stadionul Carpați;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiții ”Modernizare Complex Sportiv Stadionul Carpați” după cum urmează:
- valoare totală: - 39.463.054,38 lei inclusiv TVA
- din care C+M: - 34.322.401,90 lei inclusiv TVA
TEREN FOTBAL ( gazon sintetic )
         - Suprafaţa construită - 7632,00 m.p.;
         - Instalație iluminat nocturnă
TRIBUNĂ SPECTATORI
         - capacitate - 500 locuri;
        - suprafață - 479,95 m.p.;
PISTA ATLETISM
        - nr. culoare de alergare - 8;
       - lățime culoar alergare - 1,00 m;
      - lungime culoar interior - 400,00 m;
        - lungime culoar exterior -450,00 m;
        - Suprafața - 3270,40 mp.
 SALA DE SPORT
        - Suprafaţa construită - 1937,98 m.p.;
        - Suprafaţa desfăşurață - 2459,96 m.p.;
        - Înălţimea maximă - + 9,00 (de la cota 0,00);
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Deviz general Stadionul Carpati.pdf