Hotărârea nr. 16/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Grădina Zoologică Braşov, începând cu data de 01.01.2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 16
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație” din Grădina Zoologică Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 199 din 23.01.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Grădinii Zoologice Braşov, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Grădina Zoologică Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
Având în vedere dispozițiile art. 11 și art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; ale Hotărârii de Guvern nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020; precum și ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. 3, lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională „Administrație” din cadrul Grădinii Zoologice Brașov, începând cu data de 01.01.2020, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La stabilirea salariilor de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile din anexă, nu se iau în calcul coeficienții prevăzuți în anexă.
 
 
Art. 3. Salariile de bază pentru gradațiile de vechime de la 1 - 5 ale funcțiilor de execuție se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, în condițiile și cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 4. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Grădinii Zoologice Braşov, sunt cele prevăzute în anexele la Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38, alin. (4) și alin. (6) din legea menționată.
 
 
Art. 5. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor instituției, potrivit legii.
 
 
Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională „Administrație” din cadrul Grădinii Zoologice Brașov, începând cu data de 01.01.2019, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA HCL SALARII ZOO 2020 (1).pdf