Hotărârea nr. 159/2020

Modificarea H.C.L. nr. 75/2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 159
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: modificarea H.C.L. nr. 75/2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 21.265 din 17.03.2020 al Primarului Municipiului Brașov în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune  modificarea H.C.L. nr. 75/2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice;
Având în vedere prevederile art. 5, lit. (i), art. 31, alin. (1) și alin. (2), art. 32, alin. (1), lit. a) și b), art. 36, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 1, alin. (4), art. 7, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 3 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Anexei 8 - Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de  persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; ale Adresei de recomandare nr. 46/2020 a Avocatului Poporului înregistrată cu nr. 2.979/18.02.2020 și în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov cu nr. 14.175/21.02.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.04.2020 se aprobă modifică H.C.L. nr. 75/2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2019, republicată, privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 75/2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 75 din data de  28  februarie 2019
Republicată conform H.C.L. nr. 20 din 31 ianuarie 2020 și conform H.C.L. nr. 159
din 27 martie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 21.265 din 17.03.2020 al Primarului Municipiului Brașov în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 75/2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice;
Având în vedere prevederile art. 5, lit. (i), art. 31, alin. (1) și alin. (2), art. 32, alin. (1), lit. a) și b), art. 36, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; art. 1, alin. (4), art. 7, alin. (1), lit. a), din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei 3 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Anexei 8 - Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, din Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de  persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; ale Adresei de recomandare nr. 46/2020 a Avocatului Poporului înregistrată cu nr. 2.979/18.02.2020 și în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov cu nr. 14.175/21.02.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01 martie 2019 se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social„Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01 martie 2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 652 din 15 decembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu „Unitate de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL ROF UID.pdf