Hotărârea nr. 158/2020

Acordarea pentru anul şcolar 2020-2021 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 158
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Privind: acordarea pentru anul şcolar 2020-2021  a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 22.066 din 18.03.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune acordarea pentru anul şcolar 2020 - 2021, a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”;
Având în vedere prevederile art. 5, lit. r), art. 12, art. 15, alin. (2) și alin. (3), art. 66, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 51, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi adresa cu nr. 14.048 de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d),  alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă acordarea pentru anul şcolar 2020 - 2021 a pachetului cu rechizite şcolare ,,Primul Ghiozdan”, pentru copiii înscrişi în clasa pregătitoare, în valoare maximă de 60 de lei şi pentru copiii înscrişi în clasa I-a, în valoare maximă de 70 de lei, la unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă conţinutul pachetului cu rechizite şcolare ,,Primul Ghiozdan” conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Finanţarea se asigură din bugetul local, în limita sumei de 300 mii lei, prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistență Socială Brașov, cu această destinaţie.
 
 
Art. 4. Pachetele cu rechizite şcolare rămase nedistribuite copiilor înscrişi în clasa pregătitoare şi clasa I-a în anul şcolar 2020 - 2021 se vor repartiza familiilor cu copii, beneficiare de servicii/prestaţii sociale, aflate în evidenţa Direcţiei de Asistență Socială Brașov.
 
 
Art. 5. Implementarea programului „Primul ghiozdan” se efectuează în baza unei metodologii de lucru elaborată de către Direcţia de Asistenţă Socială Braşov.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Primul ghiozdan 2020-2021.pdf