Hotărârea nr. 157/2020

Rectificarea bugetului Municipiului Braşov - MARTIE 2020.
 
HOTĂRÂREA Nr. 157
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: rectificarea bugetului Municipiului Braşov - MARTIE 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 31.170 din 18.03.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului Municipiului Braşov - MARTIE 2020;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (4), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020; ale art. 155, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale TITLULUI IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Bugetul Municipiului Braşov aprobat pe anul 2020 prin H.C.L. nr. 81/20.02.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2020, în sumă de 837.556,00 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.272.460,10 mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.064.493,80 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 593.624,00 mii lei și cheltuielile în sumă de 593.624,00 mii lei - credite bugetare.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 243.932,00 mii lei, iar cheltuieli sunt în sumă de 1.272.460,10 mii lei - credite de angajament și în sumă de 470.869,80 mii lei - credite bugetare.
Excedentul total al bugetului local al Municipiului Braşov, conform H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, pe anul 2020, în sumă de 168.814,51 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 59.147,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 187.653,12 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare, veniturile sunt în sumă de 144.712,57 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 151.562,15mii lei - credite bugetare.
Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 6.849,58 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 24.101,94 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 59.147,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 36.090,97 mii lei - credite bugetare;
Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, este de 11.989,03 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.
Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 81 din 17.04.2019.
 
 
Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2020, astfel:
- Municipiul Braşov - anexa nr. 3
 
- Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 4
- Club Sportiv Municipal Corona Braşov - anexa nr. 5
- Direcţia de Asistență Socială Braşov - anexa nr. 6
- Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 7
 
 
Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii și bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr. 8.01. - 8.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 6. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexe phcl.zip
  • Anexa 8.05ph-8.06ph.pdf