Hotărârea nr. 155/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 31 ianuarie 2020.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 155

din data de 20  februarie  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 31  ianuarie  2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 februarie 2020;
Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 138, alin. (13) - (17), art. 139, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
         H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 31 ianuarie 2020.