Hotărârea nr. 154/2020

Completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 154

din data de  20  februarie  2020

 

 
 
 
 
Privind: completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 18.641 din 19.02.2020 al consilierului local Ungar Arnold, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 612 din 2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 123, alin. (4), lit. g), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. a), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 211 şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se completează art. 11, alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov cu o nouă literă h) având următorul conţinut:
“Apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată se face de către consilierii juridici din cadrul Serviciului Contencios al Primăriei Municipiului Braşov sau de un avocat, după caz, împuternicirea şi celelalte documente necesare a fi depuse în instanţele de judecată se semnează de către preşedintele de şedinţă.
În imposibilitatea semnării documentelor arătate mai sus de către preşedintele de şedinţă, împuternicirea şi celelalte documente necesare a fi depuse în instanţele de judecată se semnează de către preşedintele Comisiei Juridice şi Administraţie Publică Locală, Păstrarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţenilor sau secretarul acestei comisii, după caz.”
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 612 din 2019 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov astfel completată se va republica, conform prezentei hotărâri.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală -Serviciul Contencios şi Consiliul Local al Municipiului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
    
 
HOTĂRÂREA Nr. 612  din data de  18  septembrie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 154 din data de 20 februarie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 18.641 din 19.02.2020 al consilierului local Ungar Arnold, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 612 din 2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 123, alin. (4), lit. g), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. a), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 211 şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2002, republicată conform H.C.L. nr. 122/2004, 548/2004, 14/2005, 100/2014 şi 3/2018, îşi încetează valabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.