Hotărârea nr. 153/2020

Revocarea H.C.L. nr. 53 din 31 ianuarie 2020, privind repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144.

 

HOTĂRÂREA Nr. 153

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: revocarea H.C.L. nr. 53 din 31 ianuarie 2020, privind repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 18.080 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 53 din 31 ianuarie 2020, privind repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144;
Văzând adresa Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 12.878/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 18.080/2020, precum şi faptul că prezenta hotărâre nu a produs efecte juridice, neîncheindu-se contracte de închiriere pentru locuinţe sociale;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554 din 2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol unic. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 30 ianuarie 2020 privind repartizarea locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144.