Hotărârea nr. 152/2020

Darea în administrare către Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov a unor terenuri situate în Brașov Cartier Bartolomeu zona Avantgarden.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 152

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov a unor terenuri situate în Brașov Cartier Bartolomeu zona Avantgarden;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.377 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune darea în administrare către Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov a unor terenuri situate în Brașov Cartier Bartolomeu zona Avantgarden;
Văzând cererea nr. 15.914/2020 formulată de Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov;
Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 108, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare pentru o perioadă de 25 de ani către Serviciul Public de Administrare Creșe Brasov a imobilelor - terenuri identificate în Cărțile Funciare a localității Brașov  C.F. nr. 157332, sub nr. cad. 157332, C.F. nr. 126581, sub nr. cad. 126581, C.F. nr. 126582, sub nr. cad. 126582, C.F. nr. 126583, sub nr. cad. 126583, C.F. nr. 126584, sub nr. cad. 126584, C.F. nr. 126585, sub nr. cad. 126585, C.F. nr. 126586, sub nr. cad. 126586, C.F. nr. 126587, sub nr. cad. 126587, C.F. nr. 126588, sub nr. cad. 126588, C.F. nr. 126589, sub nr. cad. 126589, C.F. nr. 126590, sub nr. cad. 126590 și C.F. nr. 126591, sub nr. cad. 126591 în suprafață totală de 2.129 m.p., având valoarea de inventar totală de 287.223,00 lei.
 
 
Art. 2. Destinația imobilelor identificate la art. 1 va fi de construire creșă pentru oferirea serviciilor de îngrijire, educare și supraveghere copii antepreșcolari.
 
 
Art. 3. Predarea-primirea imobilelor se va efectua prin protocol de predare-primire în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.