Hotărârea nr. 151/2020

Trecerea imobilului situat în Brașov, str. Zizinului f.n. din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 151

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: trecerea imobilului situat în Brașov, str. Zizinului f.n. din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.371 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune trecerea imobilului situat în Brașov, str. Zizinului f.n. din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului identificat conform C.F. nr. 112904 Brașov, nr. cadastral 112904, situat în Brașov, str. Zizinului f.n.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.