Hotărârea nr. 15/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual aparținând Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 15
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual aparținând Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 125 din 17.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției Administrare Infrastructura Sportivă Brașov, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual aparținând Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
Având în vedere prevederile art. 11 şi art. 38, alin. (3) lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată; art. I, pct. 12, pct. 13 și pct. 15 din O.U.G. nr. 1 din 06.01.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La stabilirea salariilor de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile din Anexă, nu se iau în calcul coeficienţii prevăzuţi în anexă.
Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, în condițiile și cotele procentuale prevazute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
Art. 3. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
 
 
Art. 4. H.C.L. nr. 15/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, începând cu data de 01.01.2019, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL Ianuarie 2020.pdf