Hotărârea nr. 149/2020

Reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Brașov, str. Zizinului f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 149

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Brașov, str. Zizinului f.n.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.362 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Brașov, str. Zizinului f.n.;
Având în vedere prevederile art. 888 Cod Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și   art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 911 m.p., situat în Brașov, str. Zizinului f.n., identificat sub nr. top. 8211/1/1/1/1/1/11 din C.F. nr. 155319 Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în str. Zizinului f.n., identificat conform C.F.  nr. 155319 Brașov, nr. top. 8211/1/1/1/1/1/11, conform documentației cadastrale de actualizare informații cadastrale întocmită de S.C. Danina Star S.R.L. ce face parte integrantă din prezenta.
 
 
Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului lot 2 în suprafață de 189 m.p. rezultat în urma dezmembrării aprobate conform art. 2 din prezenta.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.