Hotărârea nr. 148/2020

Reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Brașov, str. Carierei nr. 131.

 

HOTĂRÂREA Nr. 148

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Brașov, str. Carierei nr. 131;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.588 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Brașov, str. Carierei nr. 131;
Având în vedere prevederile art. 755 - 756 și art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare și ale H.C.L. nr. 241 din 25.04.2005;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului-teren, în suprafață de 8911 m.p., situat în Brașov, str. Carierei nr. 131, identificat sub nr. cadastral 109878 din   C.F. nr. 109878  Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în str. Carierei nr. 131, identificat conform   C.F. nr. 109878 Brașov, nr. cad. 109878, conform documentației cadastrale de dezlipire imobil întocmită de ing. Simon Ciprian Daniel, care face parte integrantă din prezenta.
 
 
Art. 3. Se aprobă instituirea dreptului de servitute de trecere cu piciorul și mijloace auto asupra loturilor rezultate din dezmembrarea aprobată conform art. 2, după cum urmează:
- asupra lotului 5 ca fond servant în favoarea loturilor 2, 3, 4, 7 și 22 ca fonduri dominante
- asupra lotului 15 ca fond servant în favoarea loturilor 9, 10, 16, 20 și 22 ca fonduri dominante
- asupra lotului 22 ca fond servant în favoarea imobilelor având nr. cadastral 113967, 113968 și 113969 ca fonduri dominante.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.