Hotărârea nr. 147/2020

Reglementarea situației juridice a terenului aferent C.T. situat în Brașov, B-dul Griviței nr. 43.

 

HOTĂRÂREA Nr. 147

din data de  20  februarie  2020

 

 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a terenului aferent C.T. situat în Brașov, B-dul Griviței nr. 43;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 14.904 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a terenului aferent C.T. situat în Brașov, B-dul Griviței nr. 43;
Văzând cererea nr. 12.516/2020 a Molbak Proiect S.R.L. - ing. Simon Ciprian Daniel cu documentația cadastrală de actualizare date imobil;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2) și (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare; ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - teren aferent C.T. din B-dul Griviței nr. 43, identificat în C.F. nr. 162962 Brașov, cu nr. top. 9247/2/1, conform documentației cadastrale de actualizare date, întocmită de MOLBAK PROIECT S.R.L. - Simon Ciprian Daniel.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.