Hotărârea nr. 146/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Molidului f.n., către DUPROD OTIS S.R.L.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 146

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
 
Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Molidului f.n., către DUPROD OTIS S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.575 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Molidului f.n., către DUPROD OTIS S.R.L.;
Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Pintilie Ștefan Cristian și procesul - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată; prevederile art. 1650 și art. 1657 din Codul Civil; Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Molidului f.n., identificat în C.F. nr. 100630 Brașov, nr. cad. 100630, conform documentației cadastrale de dezmembrare imobil întocmită de exp. Bata-Jakab Ana, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Molidului f.n., rezultat din dezmembrarea de la art. 1, în suprafață de 343 m.p., către DUPROD OTIS S.R.L., beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
 
Art. 3. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 230 Euro/m.p., respectiv 78890 Euro, conform Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator Pintilie Ștefan Cristian și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790 din 2012, republicată.
           (2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărâ
         (3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plata către bugetul local, se datoreazădupă acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
           (4) În caz de neplatăa prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, Direcția Economică și Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.