Hotărârea nr. 145/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Dealul Cetății nr. 85, către Ștefănescu Elena Gabriela.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 145

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
 
 
Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Dealul Cetății nr. 85, către Ștefănescu Elena Gabriela;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.082 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Dealul Cetății nr. 85, către Ștefănescu Elena Gabriela;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 7977/2020 întocmit de S.C. DANINA STAR S.R.L. și procesul - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012, republicată, precum și prevederile art. 1650, art. 1657 din Codul Civil; Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Dealul Cetății nr. 85, înscris în C.F. nr. 50611 Brașov, nr. top. 2068/2/2/5/4/b, în cotă de 1/4 din 2/12 din 480 m.p., către Ștefănescu Elena Gabriela, beneficiară a unui drept de preempțiune.
 
 
Art. 2. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 180 Euro/m.p., respectiv 3600 Euro, conform Raportului de evaluare nr. 7977/2020 întocmit de expert evaluator S.C. DANINA STAR S.R.L. și a procesului - verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790 din 2012 republicată.
           (2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărâ
         (3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de platăcătre bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
           (4) În caz de neplatăa prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, Direcția Economică și Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.