Hotărârea nr. 14/2020

stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020.
 
HOTĂRÂREA Nr. 14
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking Braşov, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020;

Având în vedere dispoziţiile art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153/ 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale H.G. nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2020, precum şi ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. La stabilirea salariilor de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile din Anexa, nu se iau în calcul coeficienţii prevăzuţi în anexă.

Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Art. 3. Salariile de bază pentru functiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevazute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, sunt cele prevăzute în anexele la Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, și se acordă potrivit prevederilor art. 38, alin. (4) și alin. (6) din legea menționată.

 

 

Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.

 

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Brașov, prin Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • functii salarii -anexa 1 (2).pdf