Hotărârea nr. 133/2020

Dezmembrare teren imobil C.T. situat în Brașov, str. Neptun nr. 24.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 133

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 
Privind: dezmembrare teren imobil C.T. situat în Brașov, str. Neptun nr. 24;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 14.916 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezmembrare teren imobil C.T. situat în Brașov, str. Neptun nr. 24;
Văzând cererea nr. 12.527/2020 a Molbak Proiect S.R.L. - ing. Simon Ciprian Daniel cu documentația de primă înscriere a imobilului teren;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2) și (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren identificat în C.F. nr. 133809 Braşov, sub nr. top. (7519/3, 7519/4, 7518/3)/1/1/1 totul/1/1/2/1.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - teren în suprafață de 702 m.p. aferent C.T. din str. Neptun nr. 24, identificat conform documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de MOLBAK PROIECT S.R.L. - Simon Ciprian Daniel.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.