Hotărârea nr. 130/2020

Modificarea H.C.L. nr. 875/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 130

din data de  20  februarie  2020

 

 
 
 
Privind: modificarea H.C.L. nr. 875/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 18.164 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 875/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144;
Văzând adresa Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 12.878/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 18.080/2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.L. nr. 574/2014, republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, urmare proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 875 din 10.12.2019, privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, și care va avea următorul conţinut:
"Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, încheiate între Municipiul Braşov în calitate de locator şi locatarii imobilului de locuinţe sociale situat în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, până la 01.09.2020, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 875 din 10.12.2019, privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 875 din 10.12.2019, privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Direcţia de Asistenţă Socială vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 875 din data de 10  decembrie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 130 din data de 20 februarie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului nr. 144;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 18.164 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 875/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144;
Văzând adresa Direcţiei de Asistenţă Socială nr. 12.878/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 18.080/2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.L. nr. 574/2014, republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, urmare proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, încheiate între Municipiul Braşov în calitate de locator şi locatarii imobilului de locuinţe sociale situat în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, până la 01.09.2020, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă întocmirea actelor adiţionale pentru prelungirea duratei contractelor de închiriere, conform modelului din Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1.pdf