Hotărârea nr. 129/2020

Revocarea dreptului din administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Braşov asupra spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. Poarta Schei, nr. 1, ap. 11 şi str. Michael Weiss, nr. 23.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 129

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 
Privind: revocarea dreptului din administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Braşov asupra spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. Poarta Schei, nr. 1, ap. 11 şi str. Michael Weiss, nr. 23;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.843 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune revocarea dreptului din administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Braşov asupra spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. Poarta Schei, nr. 1, ap. 11 şi str. Michael Weiss, nr. 23;
Văzând adresele S.C. RIAL S.R.L. nr. 875/2020, nr. 892/2020 înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 15.652/2020 şi nr. 16.825/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se revocă dreptul de administrarea al S.C. RIAL S.R.L. Braşov asupra spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. Poarta Schei, nr. 1, ap. 11, identificate în C.F. nr. 130235-C1-U10 Brașov, nr. top. 5125/11 şi str. Michael Weiss, nr. 23, identificate în C.F. nr. 131210-C1-U4 Brașov, nr. top. 5518/1.
 
Art. 2. Se radiază poz. 122, poz. 123, poz. 1266 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 241 din 25 aprilie 2005, republicată.
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 25 aprilie 2005 republicată, astfel modificată, se va republica.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 241 din data de  25  aprilie  2005
Republicată conform H.C.L. nr. 152/2015; H.C.L. nr. 235/2016; H.C.L. nr. 99/2018; H.C.L. nr. 846/2018; H.C.L. nr. 43/2019; H.C.L. nr. 286/2019; H.C.L. nr. 588/2019; H.C.L. nr. 652/2019; H.C.L. nr. 123 din 20 februarie 2020 şi conform H.C.L. nr. 129 din 20 februarie 2020
 
 
 
 
 
Obiect: diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.843 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune revocarea dreptului din administrarea a S.C. RIAL S.R.L. Braşov asupra spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. Poarta Schei, nr. 1, ap. 11 şi str. Michael Weiss, nr. 23;
Văzând adresele S.C. RIAL S.R.L. nr. 875/2020, nr. 892/2020 înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 15.652/2020 şi nr. 16.825/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. cu suma de 6.476.631.260 lei, reprezentând:
- 3.241.783.183 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie, vândute conform prevederilor legale în vigoare în perioada septembrie - decembrie 1998;
- 3.234.766.833 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, care se transferă cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. În urma reducerii, capitalul social al S.C. RIAL S.R.L. va fi de 1.609.889.735 lei şi se compune din:
- 1.197.062.256 lei, reprezentând contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- 412.827.479 lei, reprezentând contravaloarea mijloacelor fixe (altele decât imobilele cuprinse în anexa 1).
 
 
Art. 3. Se mandatează S.C. RIAL S.R.L. să administreze în continuare locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie în anexa 2 şi să aplice prevederile legale în vigoare cu privire la vânzarea acestora, precum şi prevederile Legii nr. 10/2001.
 
 
Art. 4. Se împuternicesc Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. ca în termen de 30 de zile de la prezenta, să încheie procesul - verbal de predare - primire al spaţiilor în cauză.
 
 
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. să încheie un contract de administrare privind imobilele din anexa 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.