Hotărârea nr. 128/2020

Completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31 ianuarie 2020 privind prelungirea termenului contractelor de concesiune a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie.

 

HOTĂRÂREA Nr. 128

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
Pentru: completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31 ianuarie 2020 privind prelungirea termenului contractelor de concesiune a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.632 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31 ianuarie 2020 privind prelungirea termenului contractelor de concesiune a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; ale O.G. nr. 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 83/2000, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical; ale Legii nr. 96/2007, privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se completează Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31 ianuarie 2020, cu următoarele poziţii:
 

Nr. Crt.

Număr contract

Titular contract

Denumire contract/adresă

Obiect contract

1.

1/2012

Ciucăşel I. Doru-Bogdan

Foof  I. Elisabeta

Ghiceanu N. Olimpia-Marinela

Jiga I. Anuţa

Cotinghiu M. Carmen

Concesionare cabinet tehnică dentară, str. Diaconu Coresi      nr. 1, laborator nr. 1

Servicii medicale/laborator de tehnică dentară

2.

2/2012

Gârniţă E. Luciana

Hristache I. Marioara

Pintilie H. Carmen-Ramona

Gârniţă A. Dumitru

Concesionare cabinet tehnică dentară, str. Diaconu Coresi      nr. 1, laborator nr. 3

Servicii medicale/laborator de tehnică dentară

3.

3/2012

Enache Petre-Iulian

Ioneasa V. Marian-Ovidiu

Stănilă F. Monica-Elena

Szecsi A. Sandor

Stan T. Roxana

Gereb A. Sara

Ianofschi I. Elena-Claudia

Concesionare cabinet tehnică dentară, str. Diaconu Coresi     nr. 1, laborator nr. 2

Servicii medicale/laborator de tehnică dentară

 
 
Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31 ianuarie 2020, astfel completată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 61 din data de  31  ianuarie  2020
Republicată conform H.C.L. nr.  128 din data de 20 februarie 2020
 
 
 
 
Privind: prelungirea termenului contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.632 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31 ianuarie 2020 privind prelungirea termenului contractelor de concesiune a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; ale O.G. nr. 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 83/2000, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical; ale Legii nr. 96/2007, privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a contractelor de concesiune privind cabinetele medicale, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Prelungirea contractelor de concesiune se va face pe o perioadă de 7 ani.
 
 
Art. 3. Se aprobă modelul actului adiţional, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef -  Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Tabel prelungire Contracte de Concesiune HCL nr. 61.pdf