Hotărârea nr. 126/2020

Acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Ferkel Farm S.R.L. asupra terenului situat în Brașov, str. Șirul Livezii nr. 2 A.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 126

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 
Privind: acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Ferkel Farm S.R.L. asupra terenului situat în Brașov, str. Șirul Livezii nr. 2 A;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.725 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Ferkel Farm S.R.L. asupra terenului situat în Brașov, str. Șirul Livezii nr. 2 A;
Având în vedere prevederile art. 693, 694, 697 din Noul Cod Civil; adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 6.276/2020 a S.C. Ferkel Farm S.R.L. și Raportul de evaluare ce are ca obiect terenul, în cotă indiviză, situat în Brașov, Șirul Livezii nr. 2 A, ap. 2, întocmit de evaluator autorizat Pintilie Ștefan Cristian - S.C. Danina Star S.R.L.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului de superficie asupra terenului identificat în C.F. nr. 119269-C1-U2 Brașov, nr. cad. 119269-C1-U2 în cotă indiviză de 20618/25200, situat în Brașov, str. Șirul Livezii nr. 2 A, în favoarea S.C. Ferkel Farm S.R.L., pe o perioadă de 15 ani, începând cu data de 11.03.2020.
 
 
Art. 2. Dreptul de superficie se constituie cu titlu oneros, S.C. Ferkel Farm S.R.L. datorând suma de 2968 Euro/an, respectiv 248 Euro/lună.
 
 
Art. 3. Plata se va efectua lunar la Direcția Fiscală Brașov, până în data de 10 ale fiecărei luni. În caz de neachitare la termenul stabilit se vor achita majorări de întârziere calculate conform Codului de procedură fiscală privind taxele locale, în vigoare la data plăţii, până la data achitării integrale a debitului datorat.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.