Hotărârea nr. 125/2020

Preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 125

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

Privind: preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.303 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată; ale H.C.L. nr. 837/2008 privind însuşirea Hotărârii nr. 1/2008 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, prin care S.C. Compania Apa Braşov S.A. a fost desemnată operator exclusiv al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, precum şi Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare și adresa nr. B9577/2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 102.950/2019 a Companiei APA Brașov S.A.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă predarea-preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Bunurile preluate în domeniul public al Municipiului Braşov, vor fi exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A., conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din 24.09.2008.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial şi Compania APA Braşov S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL Bransamente Compania Apa.pdf