Hotărârea nr. 124/2020

Darea în folosință gratuită a unor spații din cadrul Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri, situat în Brașov, str. Institutului nr. 35, către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ISO Mediu" Brașov.

HOTĂRÂREA Nr. 124

din data de  20  februarie  2020

 

 
 
 
Privind: darea în folosință gratuită a unor spații din cadrul Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri, situat în Brașov, str. Institutului nr. 35, către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ISO Mediu" Brașov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 17.520 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în folosință gratuită a unor spații din cadrul Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri, situat în Brașov, str. Institutului nr. 35, către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ISO Mediu" Brașov;
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 133.220/2019 a Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, adresa Asociației de Dezvoltare Durabilă Brașov înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 14.423/2020 și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri, aprobat prin H.C.L. nr. 567/2019, republicată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 89, alin. 1, art. 106, alin. 1, alin. 3, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. 7, lit. k), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ISO Mediu" Brașov, a unor spații din cadrul Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri, situat în Brașov, str. Institutului nr. 35, având Procesul - Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor nr. 115621/29.11.2019, cu valoarea de inventar a întregului imobil de 63.172.524,22 lei.
 
 
Art. 2. Destinația spațiilor fiind de birouri în vederea desfășurarea activității asociațiilor.
 
 
Art. 3. Se aprobă contractul de dare în folosință gratuită (comodat), parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Asociațiile prevăzute la art. 1 vor achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor, pentru spaţiile menţionate în contractul de dare în folosință gratuită.
 
 
Art. 5. Predarea spațiilor se va face pe bază de proces verbal, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.