Hotărârea nr. 123/2020

Darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 11, ap. 12 şi ap. 13.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 123

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 11, ap. 12 şi ap. 13;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 103.824 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 11, ap. 12 şi ap. 13;
Văzând adresa S.C. RIAL S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 103.824 din 2019;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 11, ap. 12 şi ap. 13, identificate prin C.F. nr. 28216, nr. cad. 5250-5148/12 respectiv C.F. nr. 28216, nr. cad. 5250-5148/13, având valoare de inventar 68.877,22 lei.
 
 
Art. 2. Se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 25.04.2005, republicată, în sensul includerii spaţiilor cu altă destinaţie, arătate la Art. 1.
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 241 din 25.04.2005 şi anexelor, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 241 din data de  25  aprilie  2005
Republicată conform H.C.L. nr. 152/2015; H.C.L. nr. 235/2016; H.C.L. nr. 99/2018; H.C.L. nr. 846/2018; H.C.L. nr. 43/2019; H.C.L. nr. 286/2019; H.C.L. nr. 588/2019; H.C.L. nr. 652/2019 şi conform H.C.L. nr. 123 din 20 februarie 2020
 
 
 
 
 
 
 
Obiect: diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 103.824 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 11, ap. 12 şi ap. 13;
Văzând adresa S.C. RIAL S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 103.824 din 2019;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139,    alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. cu suma de 6.476.631.260 lei, reprezentând:
- 3.241.783.183 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie, vândute conform prevederilor legale în vigoare în perioada septembrie - decembrie 1998;
- 3.234.766.833 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, care se transferă cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. În urma reducerii, capitalul social al S.C. RIAL S.R.L. va fi de 1.609.889.735 lei şi se compune din:
- 1.197.062.256 lei, reprezentând contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- 412.827.479 lei, reprezentând contravaloarea mijloacelor fixe (altele decât imobilele cuprinse în anexa 1).
 
 
Art. 3. Se mandatează S.C. RIAL S.R.L. să administreze în continuare locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie în anexa 2 şi să aplice prevederile legale în vigoare cu privire la vânzarea acestora, precum şi prevederile Legii nr. 10/2001.
 
 
Art. 4. Se împuternicesc Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. ca în termen de 30 de zile de la prezenta, să încheie procesul - verbal de predare - primire al spaţiilor în cauză.
 
 
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. să încheie un contract de administrare privind imobilele din anexa 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.