Hotărârea nr. 122/2020

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Utilaje, atelier, zonă tehnico-socială, etajare parţială interioară şi modernizare, renovare, recompartimentare, modernizare/renovare birouri existente, extindere birouri cu corp alipit P+5E cu destinaţia de birouri+locuinţe de serviciu, amenajare accese/teren parcări, împrejmuire şi organizare de şantier, str. Poienelor nr. 2 Braşov”, iniţiat de S.C. NOVA PAN S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 122

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Utilaje, atelier, zonă tehnico-socială, etajare parţială interioară şi modernizare, renovare, recompartimentare, modernizare/renovare birouri existente, extindere birouri cu corp alipit P+5E cu destinaţia de birouri+locuinţe de serviciu, amenajare accese/teren parcări, împrejmuire şi organizare de şantier, str. Poienelor nr. 2 Braşov”, iniţiat de S.C. NOVA PAN S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 8.954 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care s-a propus acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Utilaje, atelier, zonă tehnico-socială, etajare parţială interioară şi modernizare, renovare, recompartimentare, modernizare/renovare birouri existente, extindere birouri cu corp alipit P+5E cu destinaţia de birouri+locuinţe de serviciu, amenajare accese/teren parcări, împrejmuire şi organizare de şantier,  str. Poienelor nr. 2 Braşov”, ca urmare a solicitării înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub  nr. 8954/2020 înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane şi a Certificatului de Urbanism nr. 891/2018 prelungit;
Având în vedere prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi ale cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism privind P.U.D. - Utilaje, atelier, zonă tehnico-socială, etajare parţială interioară şi modernizare, renovare, recompartimentare, modernizare/renovare birouri existente, extindere birouri cu corp alipit P+5E cu destinaţia de birouri+locuinţe de serviciu, amenajare accese/teren parcări, împrejmuire şi organizare de şantier, str. Poienelor nr. 2 Braşov, identificat prin C.F. nr. 105781 nr. cad. 105781, C.F. nr. 105786 nr. cad. 105786, C.F. nr. 105877 nr. cad. 105877, C.F. nr. 120269 nr. cad. 120269 şi C.F. nr. 145417 nr. cad. 145417, iniţiat de S.C. NOVA PAN S.R.L., conform Certificatului de Urbanism nr. 891/2018, prelungit.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.