Hotărârea nr. 121/2020

Acordul Consiliului local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Construire ansamblu rezidenţial, str. Carierei f.n. Braşov”, iniţiat de S.C. BOGDAN INVEST S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 121

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
 
 
 
Privind: acordul Consiliului local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Construire ansamblu rezidenţial, str. Carierei f.n. Braşov”, iniţiat de S.C. BOGDAN INVEST S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 6.964 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acordul Consiliului local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Construire ansamblu rezidenţial, str. Carierei f.n. Braşov”, iniţiat de S.C. BOGDAN INVEST S.R.L.;
Văzând adresa nr. 6.964/2020 înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane şi Certificatul de Urbanism nr. 1812/2019;
Ţinând cont de prevederile secţiunii 3 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea B din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - Construire ansamblu rezidenţial, str. Carierei f.n. Braşov”, identificat prin C.F. nr. 135686, nr. cad. 135686, iniţiat de S.C. BOGDAN INVEST S.R.L., conform Certificatului de Urbanism nr. 1812/2019.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.