Hotărârea nr. 120/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 16, deţinut de Rotaru Elena-Georgeta.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 120

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 16, deţinut de Rotaru Elena-Georgeta;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.122 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 16, deţinut de Rotaru Elena-Georgeta;
Văzând adresa nr. 3.122 din 13 ianuarie 2020 prin care numita Rotaru Elena-Georgeta, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 16, înscris în C.F. nr. 124098-C1-U16 Braşov, identificat cu nr. cadastral 124098-C1-U16, casă datare sec. XVIII-XIX, Poz LMI 386, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11527, pentru preţul de 70.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 2/3 din 06.01.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 16, înscris în C.F. nr. 124098-C1-U16 Braşov, identificat cu nr. cadastral 124098-C1-U16, casă datare sec. XVIII-XIX, poz. LMI 386, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11527, deţinut de numita Rotaru Elena-Georgeta.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.