Hotărârea nr. 118/2020

Trecerea imobilului situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu f.n. din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 118

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: trecerea imobilului situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu f.n. din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.325 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune trecerea imobilului situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu f.n. din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului identificat conform C.F. nr. 118515 Brașov, nr. top. 8859/1/4, situat în zona str. Mihail Kogălniceanu f.n.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.