Hotărârea nr. 117/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 289.510/5.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5 și a cotei de 1.516/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133691, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, de la Șerban Alina.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 117

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 289.510/5.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5 și a cotei de 1.516/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133691, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, de la Șerban Alina;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 13.543 din 06.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 289.510/5.000.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5 și a cotei de 1.516/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 133691, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, de la Șerban Alina;
Văzând adresa nr. 13.543 din 06.02.2020, încheierile de la O.C.P.I. Brașov nr. 1846, 1850 din 09.01.2020 și extrasele C.F. pentru informare nr. 133691, 133713 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-na Șerban Alina a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 289.510/5.000.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5, în suprafață totală de 255 m.p. și cotei de 1.516/20.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133691, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, în suprafață totală de 1.054 m.p., str. Cătinei.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 289.510/5.000.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133713 Brașov, nr. cad. 2943/2/5, nr. top. 10897/16/2/2/2/5, în suprafață totală de 255 m.p. și cotei de 1.516/20.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 133691, nr. cad. 2943/2/4/14, nr. top. 10897/16/2/2/2/4/14, în suprafață totală de 1.054 m.p., str. Cătinei.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.