Hotărârea nr. 116/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 138541 Brașov, nr. cad. 138541, a terenului înscris în C.F. nr. 161218 Brașov, nr. cad. 161218, a terenului înscris în C.F. nr. 161284 Brașov, nr. cad. 161284 și a terenului înscris în C.F. nr. 161833 Brașov, nr. cad. 161833.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 116

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.Fnr. 138541 Brașov, nr. cad. 138541, a terenului  înscris în C.F. nr. 161218 Brașov, nr. cad. 161218, a terenului înscris în C.F. nr. 161284 Brașov, nr. cad. 161284 și a terenului înscris în C.F. nr. 161833 Brașov, nr. cad. 161833;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 11.618 din 03.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 138541 Brașov, nr. cad. 138541, a terenului  înscris în C.F. nr. 161218 Brașov, nr. cad. 161218, a terenului înscris în C.F. nr. 161284 Brașov, nr. cad. 161284 și a terenului înscris în C.F. nr. 161833 Brașov, nr. cad. 161833;
Văzând adresa nr. 11.618 din 03.02.2020, Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, autentificată sub nr. 40 din 10.01.2020, de Societatea Profesională  Notarială Gonțea Ion - Gonțea Ionuț Dan Mircea, încheierile de la O.C.P.I. Brașov nr. 2993, 3004, 3012 și 3019 din 13.01.2020  precum și extrasele C.F. pentru informare nr. 138541, 161218, 161284 și 161833 Brașov.
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea PRIMA HEIGHTS S.RL. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 138541 Brașov, nr. cad. 138541, în suprafață de 22 m.p., imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161218  Brașov, nr. cad. 161218, în suprafață de 21 m.p., imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161284 Brașov, nr. cad. 161284, în suprafață de 18 m.p. și imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161833 Brașov, nr. cad. 161833, în suprafață de 216 m.p., str. Ștefan Baciu.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 138541  Brașov, nr. cad. 138541, în suprafață de 22 m.p., imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161218 Brașov, nr. cad. 161218, în suprafață de 21 m.p., imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161284 Brașov, nr. cad. 161284, în suprafață de 18 m.p. și imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161833 Brașov, nr. cad. 161833, în suprafață de 216 m.p., str. Ștefan Baciu.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.