Hotărârea nr. 114/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 52.231/52.428 din terenul înscris în C.F. nr. 132136 Brașov, nr. cad. 132136, de la BILKA STEEL S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 114

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 52.231/52.428 din terenul înscris în C.F. nr. 132136 Brașov, nr. cad. 132136, de la BILKA STEEL S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 8.469 din 27.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 52.231/52.428 din terenul înscris în C.F. nr. 132136 Brașov, nr. cad. 132136, de la BILKA STEEL S.R.L.;
Văzând adresa nr. 8.469 din 27.01.2020, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, autentificată sub nr. 357 din 17.01.2020, încheierea nr. 19.042 din 07.02.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 132136 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea BILKA STEEL S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 52.231/52.428 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 132136 Brașov,  nr. cad. 132136, în suprafață totală de 975 m.p., str. Tudor Arghezi.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 52.231/52.428 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 132136 Brașov, nr. cad. 132136, în suprafață  totală de 975 m.p., str. Tudor Arghezi.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.