Hotărârea nr. 113/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/5 din terenul înscris în C.F. nr. 143511 Brașov, nr. top. 2443/8, de la Manea Robert-Costin.

 

HOTĂRÂREA Nr. 113

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/5 din terenul înscris în C.F. nr. 143511 Brașov, nr. top. 2443/8, de la Manea Robert-Costin;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 4.674 din 16.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/5 din terenul înscris în C.F. nr. 143511 Brașov, nr. top. 2443/8, de la Manea Robert-Costin;
Văzând adresa nr. 4.674 din 16.01.2020, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 849 din 15.05.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 143511 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că dl. Manea Robert-Costin a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/5 din imobilul înscris în C.F. nr. 143511 Brașov, nr. top. 2443/8, în suprafață totală de 168 m.p., zona str. Dealul Straja.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 1/5 din imobilul înscris în C.F. nr. 143511 Brașov, nr. top. 2443/8, în suprafață totală de 168 m.p., zona str. Dealul Straja.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.