Hotărârea nr. 110/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161861 Brașov, nr. cad. 161861.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 110

din data de  20  februarie  2020

 

 

 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161861 Brașov, nr. cad. 161861;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.937 din 20.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161861 Brașov, nr. cad. 161861;
Văzând adresa nr. 5.937 din 20.01.2020, încheierea de la O.C.P.I. Brașov nr. 206.024 din 23.12.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 161861 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că dl. Vaciu Grigoraș și d-na Vaciu Maria au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161861 Brașov, nr. cad. 161861, în suprafață de 30 m.p., str. Bârsei.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161861 Brașov, nr. cad. 161861, în suprafață de 30 m.p., str. Bârsei.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.