Hotărârea nr. 11/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Direcția Fiscală Brașov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 11
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 
Privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Direcția Fiscală Brașov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.775 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Direcția Fiscală Brașov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020;
Având în vedere art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care instituie obligativitatea autorităților și instituțiilor publice de a stabili în structura organizatorică funcții publice de “consilier de achiziții”, art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; H.G. nr. 935 din 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2020, precum şi O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1) lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile publice din cadrul Direcției Fiscale Brașov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă salariile de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul Direcției Fiscale Brașov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. La stabilirea salariilor de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile din Anexele 1 și 2 nu se iau în calcul coeficienții prevăzuți în anexe.
Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Art. 4. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
 
 
Art. 5. H.C.L. nr. 10 din 28.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcției Fiscale Brașov, instituţie publică în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2019, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa 1.pdf
  • anexa 2.pdf