Hotărârea nr. 109/2020

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 162/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de MAURER IMOBILIARE S.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 109

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 162/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de MAURER IMOBILIARE S.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 8.259 din 23.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 162/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de MAURER IMOBILIARE S.A.;
Văzând Oferta de donație nr. 162 din 20.01.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 161888 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a societății MAURER IMOBILIARE S.A., autentificată sub nr. 162 din 20.01.2020, de Societatea Profesională Notarială Burlan Radu-Cătălin, Burlan Ioana-Suzana și Burlan Silviu-Cristian, referitoare la imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 161888 Brașov, nr. cad. 161888, în suprafață de 3.052 m.p., str. Argintului.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 161888 Brașov, nr. cad. 161888, în suprafață de 3.052 m.p., str. Argintului.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.