Hotărârea nr. 108/2020

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 425/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Vîrjoghe Alexandru.

 

HOTĂRÂREA Nr. 108

din data de  20  februarie  2020

 

 
 
 
 
Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 425/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Vîrjoghe Alexandru;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.768 din 04.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 425/2016 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Vîrjoghe Alexandru;
Văzând Oferta de donație nr. 425 din 26.01.2016 și extrasul C.F. pentru informare nr. 135329 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Vîrjoghe Alexandru, autentificată sub nr. 425 din 26.01.2016, de Societatea Profesională Notarială “Isbășoiu”, referitoare la imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 135329 Brașov, nr. top. (11192/1/3/1/1/1/1, 11192/2/3/1/1/1/1, 11192/3/3/1/1/1/1, 11192/4/3/1/1/1/1, 11192/5/3/1/1/1/1, 11192/6/3/1/1/1/1, 11192/7/3/1/1/1/1, 11192/7/2/3/1/1/1/1, 11192/7/1/1/3/1/1/1/1, 11192/7/2/3/1/1/1/1, 11192/8/3/1/1/1/1, 11192/9/3/1/1/1/1)/2, în suprafață de 330 m.p., str. Constantin Lecca.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 135329 Brașov, nr. top. (11192/1/3/1/1/1/1, 11192/2/3/1/1/1/1, 11192/3/3/1/1/1/1, 11192/4/3/1/1/1/1, 11192/5/3/1/1/1/1, 11192/6/3/1/1/1/1, 11192/7/3/1/1/1/1, 11192/7/2/3/1/1/1/1, 11192/7/1/1/3/1/1/1/1, 11192/7/2/3/1/1/1/1, 11192/8/3/1/1/1/1, 11192/9/3/1/1/1/1)/2, în suprafață de 330 m.p., str. Constantin Lecca.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.