Hotărârea nr. 107/2020

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 7354/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Dinu Constantin și Dinu Mihaela.

 

HOTĂRÂREA Nr. 107

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 7354/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Dinu Constantin și Dinu Mihaela;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 13.532 din 06.02.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 7354/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Dinu Constantin și Dinu Mihaela;
Văzând adresa 13.532 din 06.02.2020, Oferta de donație nr. 7.354 din 20.12.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 112569 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Dinu Constantin și a d-nei Dinu Mihaela, autentificată sub nr. 7354 din 20.12.2019, de Societatea Profesională Notarială AUTENTIC, referitoare la cota de 12.908/280.000 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 112569 Brașov, nr. cad. 4348, nr. top. 9472/5/5/5/1/2/1/10, în suprafață totală de 1.037 m.p., zona str. Liviu Rebreanu.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 12.908/280.000 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 112569 Brașov, nr. cad. 4348, nr. top. 9472/5/5/5/1/2/1/10, în suprafață totală de 1.037 m.p., zona str. Liviu Rebreanu.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.